POLITYKA OCHRONY DANYCH

wraz z klauzulą informacyjną dla użytkowników serwisu.
 

1. GalvSystem Dariusz Hładki (zwana  dalej:  GalvSystem) właściciel serwisu internetowego www.galvsystem.pl oraz www.galvsystem.com.pl (dalej „Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest GalvSystem  z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Irysowej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG.  

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w systemach informatycznych GalvSystem oraz w wersji papierowej. W oparciu o dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował wobec użytkownika Serwisu  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

4. GalvSystem gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

5. GalvSystem nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (to jest: nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez GalvSystem dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 
6. Administrator będzie przetwarzać podane dane osobowe użytkownika Serwisu (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) dla prowadzenia współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi podmiotami:
w celach marketingowych, w tym w szczególności do przesyłania informacji handlowych (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a RODO);
w celu realizacji  współpracy gospodarczej, w tym umów sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie   uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń przed sądem, dla celów podatkowych,  księgowych i rachunkowych, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu kontaktowania się z Panią/Panem drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską,  dla realizacji  współpracy gospodarczej, w tym umów sprzedaży.
 
7. W każdej chwili użytkownik może zwrócić się do Administratora o otrzymanie danych osobowych dostarczonych na  potrzeby funkcjonowania Serwisu.
 
8. Zgodnie z RODO, w każdej chwili użytkownikowi Serwisu przysługuje:- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych (do innego administratora – w zakresie określonym w art. 20 RODO);
 
9. Z powyższych praw użytkownik Serwisu może skorzystać składając wniosek przesyłając e-mail na adres: biuro@galvsystem.pl, bądź przesyłając list za pośrednictwem podmiotu pocztowego lub kurierskiego na adres: GalvSystem Dariusz Hładki, ul. Irysowa 12, 65-012 Zielona Góra. Aby mieć pewność, że osoba składająca wniosek jest uprawnienia do jego złożenia, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam na Państwa uwierzytelnienie. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.
 
10. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 
11. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, stosowany jest jedynie w celu segregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.
 
12. Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

13. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: biuro@galvsystem.pl.

14. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.

Szukasz więcej informacji? Skontakuj się z Nami!